SharePoint

Astma oskrzelowa

Data ostatniej modyfikacji: 2015-12-16 14:38 autor ostatniej modyfikacji: Bartłomiej Benc

Definicja astmy związanej z pracą obejmuje:

 1. Astmę zawodową (occupational asthma), w obrębie której wyróżniamy:

   • astmę zawodową wywoływaną przez czynnik uczulający (astma o typie alergicznym),

   • astmę zawodową wywoływaną przez czynnik drażniący (astma o typie niealergicznym), w tym:

    • zespół reaktywnej dysfunkcji dróg oddechowych (reactive airways dysfunction syndrome – RADS).

 2. Astmę zaostrzaną przez czynniki zawodowe (work-exacerbated asthma) – astmę zaostrzaną lub reaktywowaną przez warunki pracy (np. czynniki o działaniu drażniącym).

Zawodowa astma oskrzelowa jest chorobą charakteryzującą się:

 • różnego stopnia zwężeniem dolnych dróg oddechowych ustępującym spontanicznie lub pod wpływem leczenia, lecz nie w pełni u wszystkich chorych;
 • zapaleniem dróg oddechowych;
 • nadreaktywnością oskrzeli.

Wystąpienie astmy zawodowej związane jest przyczynowo z czynnikami specyficznymi dla środowiska pracy. W celu rozpoznania zawodowej etiologii astmy oskrzelowej konieczne jest udowodnienie (lub przynajmniej wykazanie z przeważającym prawdopodobieństwem), że pierwotną przyczyną astmy jest swoista nadwrażliwość na alergen specyficzny dla tego środowiska lub odpowiedni charakter narażenia.

Do najczęstszych czynników ryzyka astmy zawodowej wywołanej przez alergeny o dużej masie cząsteczkowej należą:

 • stężenie alergenów zawodowych w powietrzu w środowisku pracy,
 • atopia,
 • nadwrażliwość na alergeny zawodowe,
 • nadreaktywność oskrzeli,
 • alergiczny nieżyt nosa.

Diagnostyka chorób zawodowych dróg oddechowych obejmuje:

 • badanie lekarskie,
  • badanie podmiotowe,
  • badanie przedmiotowe,
 • badania dodatkowe,
  • badania czynnościowe układu oddechowego:
   • spirometria spoczynkowa,
   • test odwracalności skurczu oskrzeli,
   • test histaminowy/metacholinowy,
  • testy alergologiczne:
   • testy skórne metodą punktową z pospolitymi alergenami środowiska,
   • testy skórne metodą punktową z alergenami zawodowymi,
   • oznaczanie w surowicy przeciwciał IgE-swoistych dla alergenów zawodowych,
  • swoiste testy prowokacyjne,
 • analizę ekspozycji zawodowej.