SharePoint

Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa

Data ostatniej modyfikacji: 2015-11-25 20:59 autor ostatniej modyfikacji: Konto systemowe

​Pozycja 26 wykazu chorób zawodowych wskazuje, że chorobą zawodową może być każda choroba zakaźna lub pasożytnicza (albo ich następstwa), jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2013.947 z późn. zm.), zakażenie definiuje się jako wniknięcie do organizmu i rozwój w nim biologicznego czynnika chorobotwórczego, natomiast chorobą zakaźną jest choroba, która została wywołana przez biologiczne czynniki chorobotwórcze. Powyższe definicje są bardzo istotne w orzecznictwie lekarskim, gdyż zgodnie z nimi, choroba zawodową nie jest samo zakażenie patogenami chorobotwórczymi, lecz wywołane przez nie choroby. Należy bowiem pamiętać, że zakażenie niektórymi patogenami nie zawsze wiąże się z rozwojem choroby.

W przypadku chorób zakaźnych i pasożytniczych nie określono okresu, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w odpowiednim narażeniu zawodowym. Wynika to z faktu, że niektóre choroby mają charakter utajony, mogą być niemożliwe do zdiagnozowania do czasu rozwinięcia się objawów klinicznych lub mogą charakteryzować się wyjątkowo długim okresem wylęgania.