SharePoint

Ostre uogólnione reakcje alergiczne

Data ostatniej modyfikacji: 2015-11-25 21:00 autor ostatniej modyfikacji: Konto systemowe

Anafilaksja to ciężkie, zagrażające życiu, uogólnione lub systemowe reakcje nadwrażliwości.

Do alergenów zawodowych wywołujących reakcje anafilaktyczne zaliczamy: lateks gumy naturalnej, jady owadów błonkoskrzydłych, alergeny zwierząt laboratoryjnych, skorupiaków, Anisakis simplex; niektóre leki, środki odkażające oraz kobalt.

Lateks gumy naturalnej (LGN) to najistotniejszy czynnik ekspozycji zawodowej wywołujący anafilaksję. Pracownicy ochrony zdrowia stanowią najliczniejszą grupę ryzyka alergii na lateks, choć nie jedyną eksponowaną zawodowo na ten alergen (np. zatrudnieni w przemysłach  gumowym, spożywczym; gastronomii, pracownicy szklarni, nauczyciele biologii).

Przypadki anafilaksji zawodowej wywołanej użądleniem przez owady błonkoskrzydłe są spotykane wśród pszczelarzy, ogrodników, pracowników szklarni.

Leki są grupą czynników chemicznych, które mogą powodować alergię pochodzenia zawodowego, w tym przypadki reakcji anafilaktycznych np. cefalosporyny (grupa antybiotyków beta-laktamowych) mogą powodować alergiczny nieżyt nosa, astmę zawodową i ostre uogólnione reakcje alergiczne wśród pielęgniarek i pracowników przemysłu farmaceutycznego.

Środki odkażające takie jak, chlorheksydyna, tlenek etylenu, czwartorzędowe zasady amoniowe mogą wywoływać reakcje anafilaktyczne pochodzenia zawodowego.

W aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30.06.2009 r. w sprawie chorób zawodowych w wykazie chorób zawodowych pozycja 8. wykazu to ostre uogólnione reakcje alergiczne z okresem po przerwaniu narażenia zawodowego, w którym rozpoznanie choroby zawodowej  jest zasadne  wynoszącym 1 dzień.