SharePoint

Podstawy prawne w diagnostyce chorób zawodowych

Data ostatniej modyfikacji: 2015-12-16 12:48 autor ostatniej modyfikacji: Bartłomiej Benc

​Definicja (Art. 2351. ustawy Kodeks pracy) - Za chorobę zawodową może być uznana tylko choroba ujęta w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy pracownika można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy.

Podstawy prawne:

 • USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 99 poz. 825);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (teks jednolity – dz. U. 2013r., poz. 1367);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (tekst jednolity – Dz.U.2013r., poz. 1379).

Co zawierają przepisy?

 • Definicję choroby zawodowej,
 • Określenie okresu od zaprzestania kontaktu zawodowego z czynnikami etiologicznymi, po upływie którego rozpoznanie choroby zawodowej nie znajduje uzasadnienia,
 • Tryb zgłaszania podejrzenia choroby zawodowej,
 • Informacje uwzględniane przy ocenie narażenia zawodowego w odniesieniu do czynników fizycznych, chemicznych, biologicznych, uczulających, rakotwórczych, sposobu wykonywania pracy,
 • Określenie podmiotów przeprowadzających ocenę narażenia zawodowego na każdym z etapów postępowania, źródeł uzyskiwania danych i ich uzupełniania,
 • Określenie jednostek właściwych do rozpoznawania choroby zawodowej -  I i II stopnia orzeczniczego,
 • Prawo pracownika do złożenia wniosku o ponowne badanie w jednostce II stopnia, tryb i termin składania wniosku, informowanie inspektora sanitarnego  o złożeniu odwołania,
 • Umożliwienie inspektorowi sanitarnemu uzyskania dodatkowej konsultacji od jednostki orzeczniczej II stopnia  przed wydaniem decyzji,
 • Wykaz chorób zawodowych,
 • Wzory formularzy stosowanych w postępowaniu dotyczącym zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych- reguluje odrębne rozporządzenie.

Pojęcie choroby zawodowej jest pojęciem prawno - medycznym.

Wykaz chorób zawodowych:

 1. Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez substancje chemiczne
 2. Gorączka metaliczna
 3. Pylice płuc
  1. pylica krzemowa
  2. pylica górników kopalń węgla
  3. pylico-gruźlica
  4. pylica spawaczy
  5. pylica azbestowa oraz pozostałe pylice krzemianowe
  6. pylica talkowa
  7. pylica grafitowa
  8. pylice wywoływane pyłami metali
 4.  Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu
  1. rozległe zgrubienia opłucnej
  2. rozległe blaszki opłucnej lub osierdzia
  3. wysięk opłucnowy
 5. Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, które spowodowało trwałe upośledzenie sprawności wentylacyjnej płuc z obniżeniem natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) poniżej 60 % wartości należnej, wywołane narażeniem na pyły lub gazy drażniące, jeżeli w ostatnich 10 latach pracy zawodowej co najmniej w 30% przypadków stwierdzono na stanowisku pracy przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń.
 6. Astma oskrzelowa
 7. Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych
  1. postać ostra i podostra
  2. postać przewlekła
 8. Ostre uogólnione reakcje alergiczne
 9. Byssinoza
 10. Beryloza
 11. Choroby płuc wywołane pyłem metali twardych
 12. Alergiczny nieżyt nosa
 13. Zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym
 14. Przedziurawienie przegrody nosa wywołane substancjami o działaniu żrącym lub drażniącym
 15. Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat
  1. guzki głosowe twarde
  2. wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych
  3. niedowład mięśni wewnętrznych krtani z wrzecionowatą niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią
 16. Choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego
  1. ostra choroba popromienna uogólniona po napromieniowaniu całego ciała lub przeważającej jego części
  2. ostra choroba popromienna o charakterze zmian zapalnych lub zapalno-martwiczych skóry i tkanki podskórnej
  3. przewlekłe popromienne zapalenie skóry
  4. przewlekłe uszkodzenie szpiku kostnego
  5. zaćma popromienna
 17. Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi
  1. rak płuca, rak oskrzela
  2. międzybłoniak opłucnej albo otrzewnej
  3. nowotwór układu krwiotwórczego
  4. nowotwór skóry
  5. nowotwór pęcherza moczowego
  6. nowotwór wątroby
  7. rak krtani
  8. nowotwór nosa i zatok przynosowych
  9. nowotwory wywołane działaniem promieniowania jonizującego z prawdopodobieństwem indukcji przekraczającym 10 %
 18. Choroby skóry
  1. alergiczne kontaktowe zapalenie skóry
  2. kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia
  3. trądzik olejowy, smarowy lub chlorowy o rozległym charakterze
  4. drożdżakowe zapalenie skóry rąk u osób pracujących w warunkach sprzyjających rozwojowi drożdżaków chorobotwórczych
  5. grzybice skóry u osób stykających się z materiałem biologicznym pochodzącym od zwierząt
  6. pokrzywka kontaktowa
  7. fotodermatozy zawodowe
 19. Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy
  1. przewlekłe zapalenie ścięgna i jego pochewki
  2. przewlekłe zapalenie kaletki maziowej
  3. przewlekłe uszkodzenie łąkotki u osób wykonujących pracę w pozycji klęczącej lub kucznej
  4. przewlekłe zapalenie okołostawowe barku
  5. przewlekłe zapalenie nadkłykcia kości ramiennej
  6. zmęczeniowe złamanie kości
 20. Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy
  1. zespół cieśni w obrębie nadgarstka
  2. zespół rowka nerwu łokciowego
  3. zespół kanału de Guyona
  4. uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnego u osób wykonujących pracę w pozycji kucznej
 21. Obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dB w uchu lepiej słyszącym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1,2 i 3 kHz
 22. Zespół wibracyjny
  1. postać naczyniowo-nerwowa
  2. postać kostno-stawowa
  3. postać mieszana: naczyniowo-nerwowa i kostno-stawowa
 23. Choroby wywołane pracą w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego:
  1. choroba dekompresyjna
  2. urazy ciśnieniowe
  3. następstwa oddychania mieszaninami gazowymi pod zwiększonym ciśnieniem
 24. Choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia:
  1. udar cieplny albo jego następstwa
  2. wyczerpanie cieplne albo jego następstwa
  3. odmroziny
 25. Choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi:
  1. alergiczne zapalenie spojówek
  2. ostre zapalenie spojówek wywołane promieniowaniem nadfioletowym
  3. epidemiczne wirusowe zapalenie spojówek lub rogówki
  4. zwyrodnienie rogówki wywołane czynnikami drażniącymi
  5. zaćma wywołana działaniem promieniowania podczerwonego lub długofalowego nadfioletowego
  6. centralne zmiany zwyrodnieniowe siatkówki i naczyniówki wywołane krótkofalowym promieniowaniem podczerwonym lub promieniowaniem widzialnym z obszaru widma niebieskiego
 26. Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa