SharePoint

Praca personelu medycznego narażonego na materiał biologiczny

Data ostatniej modyfikacji: 2015-12-21 08:39 autor ostatniej modyfikacji: Bartłomiej Benc

 „Wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników", stanowiące Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy w stosunku do personelu medycznego określają jedynie zasady przeprowadzania badań do pracy w narażeniu na wirusy zapalenia wątroby, wirusa HIV czy prątki gruźlicy.

Podczas badań profilaktycznych, oprócz zadania standardowych pytań określonych w karcie badania profilaktycznego, należy dokładnie zebrać wywiad dotyczący przebytych w przeszłości bądź obecnie trwających chorób zakaźnych (w postaci ostrej czy przewlekłej), a także schorzeń przebiegających z upośledzeniem odporności immunologicznej czy innych chorób, w leczeniu których zastosowane leczenie może mieć wpływ na odporność organizmu. Ponadto w karcie badania profilaktycznego powinna się znaleźć informacja dotycząca przebytych szczepień, wykonanych badaniach i ich wynikach w trakcie kwalifikacji do szczepień oraz – jeśli było to sprawdzane – odpowiedzi poszczepiennej (w przypadku WZW typu B).

Zgodnie ze „Wskazówkami …" w przypadku narażenia na wirusy zapalenia wątroby obowiązkowe badania laboratoryjne obejmują sprawdzenie poziomu AlAT i bilirubiny, zaś w przypadku narażenia na wirusa HIV i prątki gruźlicy badania pomocnicze zostały określone jako „zależne od wskazań". Wydaje się jednak, że badania laboratoryjne powinny również obejmować te badania, które służą rozpoznaniu zakażenia poszczególnymi patogenami, co jest formą wczesnego wykrywania ewentualnej choroby zawodowej i służy minimalizowaniu skutków zakażenia. Takie podejście spełnia warunki zapisu o uzasadnianiu wykonywania badań serologicznych.

Zakres zalecanych badań dodatkowych w ramach badań okresowych w kierunku zakażenia poszczególnymi patogenami krwiopochodnymi wraz z zaleceniami postępowania przedstawiano w poniższej tabeli.

Zalecane badania dodatkowe w ramach badań okresowych w kierunku zakażenia poszczególnymi patogenami wraz z zaleceniami postępowania.

Patogen

Badania

Zalecenia

HBV

oznaczenie anty-HBcT (IgG) — marker przebycia

zakażenia w przeszłości

 

 

ujemny wynik anty-HBcT → dalsza diagnostyka niepotrzebna

dodatni wynik anty-HBcT → wskazane wykonanie badania HBsAg

dodatni wynik HBsAg → wskazana konsultacja lekarza chorób zakaźnych celem określenia dalszego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego

dodatni wynik anty-HBcT, ujemny wynik HBsAg, podwyższony poziom AlaT → wskazana konsultacja  lekarza chorób zakaźnych celem określenia dalszego postępowania  diagnostycznego i terapeutycznego

HCV

oznaczenie anty-HCV

wynik dodatni → wskazana konsultacja lekarza chorób zakaźnych, celem określenia dalszego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego

HIV

oznaczenie anty-HIV (dodatni wynik testu ELISA wymaga potwierdzenia testem Western-Blot; istotne jest, aby przed otrzymaniem wyniku testu potwierdzenia nie informować badanego o wyniku pierwszego testu)

wynik dodatni → wskazana konsultacja lekarza chorób zakaźnych, celem określenia dalszego postępowania  diagnostycznego i terapeutycznego