SharePoint

Praca w narażeniu na czynniki o działaniu alergizującym

Data ostatniej modyfikacji: 2015-11-25 21:00 autor ostatniej modyfikacji: Konto systemowe

"Wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników", stanowiących Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. nie zawierają osobnej rubryki dotyczącej pracy w narażeniu na czynniki o działaniu alergizującym. Określony został jedynie zakres badań profilaktycznych w stosunku do osób pracujących w narażeniu na pył organiczny pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz niektóre związki chemiczne. Dlatego też w stosunku do pracowników, którzy w miejscu pracy są narażeni na czynniki alergizujące opracowano schemat badania i postępowania, wykraczający poza wspomniane wskazówki.

U pracowników z grup zwiększonego ryzyka alergii zawodowej kalendarz badań okresowych powinien być układany indywidualnie w zależności od:

  • danych z wywiadu sugerujących obecność czynników predysponujących, np. nadreaktywność oskrzeli, atopowe zapalenie skóry w dzieciństwie itp.;
  • rodzaju i wielkości ekspozycji;
  • obecności schorzeń ogólnych, zwłaszcza narządu oddechowego;
  • wyników badań dodatkowych, zwłaszcza testów alergologicznych.
  • stażu pracy w narażeniu na alergeny - większość przypadków astmy zawodowej rozwija się w ciągu pierwszych 2 -3 lat narażenia. Częstość badań okresowych powinna być zatem największa u pracujących najkrócej – w pierwszych 3 latach nie rzadziej niż co rok, a u osób z grupy ryzyka co 3 – 6 miesięcy.

Obowiązującą częstotliwość badań profilaktycznych w przypadku czynników alergizujących, wymienionych w cytowanym wyżej Załączniku nr 1, przedstawiono w tabeli 1, natomiast proponowaną częstość badań profilaktycznych w przypadku innych czynników o działaniu alergizującym, przedstawiono w tabeli 2.

Badanie wstępnePrzed podjęciem pracy ​
Badanie okresowe ​ ​ ​ ​ ​ ​Pył organiczny

Pierwsze  – po roku pracy

Kolejne – co 4 lata

Żywice epoksydoweCo 3-4 lata
Chrom i chromiany

Co 3-4 lata

Po 10 latach pracy - co 2 lata

Epichlorhydryna;

Tlenek glinu;

Kobalt;

Pięciotlenek wanadu;

Akrylany;

Aldehyd akrylowy;

Zw. aminowe

Co 2-4 lata
Bezwodnik ftalowy

Pierwsze  – po 6 miesiącach pracy

Kolejne – co 2-4 lata

Izocyjaniany

Pierwsze  – po 6 miesiącach pracy

Kolejne – 1-2 razy w roku

Nikiel i jego związkiCo 2 lata
Wcześniejsze badania okresowe

W przypadku zgłoszenia przez pracownika pogorszenia stanu zdrowia w związku z wykonywaną pracą

W przypadku pojawienia się zaburzeń i choroby, które w istotny sposób mogą wpływać na zdolność badanej osoby do wykonywania pracy*

Tabela 1. Obowiązująca częstotliwość badań profilaktycznych w przypadku narażenia na czynniki alergizujące, wymienione w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r.

* według obowiązujących przepisów jest to badanie kontrolne przeprowadzane po 30 dniach czasowej niezdolności do pracy

 

Badanie wstępnePrzed podjęciem pracy
Badanie okresowePierwsze badanie okresowe - po 6-12 miesiącach
Przez pierwsze 3 lata pracy badanie co 12 miesięcy, następnie co 3 lata
Wcześniejsze badania okresowe

- Pojawienie się objawów wskazujących na chorobę alergiczną tj. wodniste katary, suchy kaszel, duszność, słyszalne świsty, zmiany skórne*

- W sytuacjach stanowiących czasowe przeciwwskazanie do pracy*

- Na prośbę pacjenta, który uważa, że występujące dolegliwości są skutkiem alergii na czynniki zawodowe.

Tabela 2. Zalecana częstość badań profilaktycznych u osób zatrudnionych w narażeniu na czynniki o działaniu alergizującym.

* według obowiązujących przepisów jest to badanie kontrolne przeprowadzane po 30 dniach czasowej niezdolności do pracy

 

Zakres badań profilaktycznych przedstawiono w tabeli 3. Nie zawarto w niej określonych we  „Wskazówkach…" badań i konsultacji dodatkowych wynikających z innych niż alergizujące drogi oddechowe działanie czynników szkodliwych i uciążliwych w miejscu pracy. 

Badanie wstępne

ogólne badanie lekarskie ze zwróceniem uwagi na wywiad w kierunku alergii, układ oddechowy, skórę

badania pomocnicze- RTG klatki piersiowej i spirometria

Badanie okresowe

ogólne badanie lekarskie, w zależności od wskazań otolaryngologiczne i dermatologiczne

badania pomocnicze - spirometria, w zależności od wskazań testy skórne

Tabela 3. Zakres badań profilaktycznych u osób zatrudnionych w narażeniu na czynniki o działaniu alergizującym.