SharePoint

Programy profilaktyczne

Data ostatniej modyfikacji: 2015-11-25 21:00 autor ostatniej modyfikacji: Konto systemowe

Program w zakresie zapobiegania najczęstszym chorobom zakaźnym pochodzenia zawodowego

Zawodowa ekspozycja na patogeny krwiopochodne jest poważnym problem, któremu niejednokrotnie można zapobiec. Według szacunków CDC (Centers for Diseases Control and Prevention – Atlanta, USA), u personelu szpitalnego w Stanach Zjednoczonych, każdego roku dochodzi do 385000 przypadków przerwania ciągłości tkanek związanych z wykonywaną pracą. Podobne zranienia zdarzają się także w innych placówkach ochrony zdrowia, takich jak domy opieki, przychodnie lekarskie i stomatologiczne czy stacje pogotowia. Przypadkowe skaleczenia wiążą się przede wszystkim z zawodowym ryzykiem transmisji wirusów zapalenia wątroby typu B i C oraz wirusa HIV, ale przeniesienie zakażenia może dotyczyć także ponad 20 innych patogenów.

W Polsce liczba uznanych zawodowych zapaleń wątroby typu B i C kształtuje się mniej więcej na stałym poziomie (z wyjątkiem roku 2006, w którym rozpoznano najwięcej WZW typu C o etiologii zawodowej), przy czym WZW typu C występuje ponad 2 razy częściej niż WZW typu B. Obecnie wirusowe zapalenie wątroby jest drugą po boreliozie najczęściej rozpoznawaną chorobą zakaźną o etiologii zawodowej. Wirusowe zapalenie wątroby jako choroba zawodowa występuje najczęściej u pracowników zatrudnionych w ochronie zdrowia i opiece społecznej, ponieważ właśnie ta grupa zawodowa jest najbardziej narażona na czynniki biologiczne znajdujące się w materiale pochodzącym od zakażonych pacjentów, w tym wirus zapalenia wątroby typu B i C.

Przytoczone dane wskazują na potrzebę podjęcia działań wspierających służby medycyny pracy i lekarzy specjalistów chorób zakaźnych w zakresie diagnozowania i rozpoznawania chorób zakaźnych. Wzmocnienie systemu poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych wyżej wymienionych może początkowo spowodować wzrost liczby rozpoznawanych przypadków chorób zawodowych. Znajomość zagrożeń zdrowotnych wynikających z narażeń zawodowych i kształtowanie odpowiednich zachowań prozdrowotnych jest kluczem do wzmocnienia kapitału ludzkiego w poszczególnych grupach zawodowych.  

Informacje na temat zapobiegania zakażeń wirusami krwiopochodnymi u personelu medycznego można znaleźć na stronie internetowej: 

http://www.programyzdrowotne.pl/proramyprofilaktyczne/zakazne/Default.aspx

 

Program profilaktyczny w zakresie zapobiegania chorobom alergicznym o etiologii zawodowej

Celem programu było opracowanie i wdrożenie kompleksowych programów profilaktycznych dotyczących alergii w miejscu pracy. Do jego realizacji konieczne było dokonanie oceny założeń i skuteczności dotychczas podejmowanych działań w zakresie opieki profilaktycznej nad pracownikami narażonymi w miejscu pracy na czynniki o działaniu alergizującym, identyfikacja czynników alergizujących na poszczególnych stanowiskach pracy oraz grup pracowników o szczególnym ryzyku wystąpienia spowodowanych nimi chorób.

http://www.programyzdrowotne.pl/proramyprofilaktyczne/alergia/Default.aspx

 

Program profilaktyki chorób układu ruchu i obwodowego układu nerwowego

Program profilaktyczny dotyczył chorób układu ruchu i obwodowego układu nerwowego spowodowanych sposobem wykonywania pracy. Zaplanowane działania edukacyjne były adresowane do pracodawców, pracowników z różnych grup zawodowych, lekarzy służb medycyny pracy i POZ, psychologów, pracowników PIS, PIP i bhp.

Zawodowe czynniki ryzyka, które mogą usposabiać do ujawnienia się zespołów bólowych układu mięśniowo-szkieletowego:

  • niedostosowanie ergonomiczne stanowiska pracy do wykonywania czynności zawodowych,
  • praca w pozycji wymuszonej wymagająca wykonywania ruchów monotypowych, powtarzalnych w długich przedziałach czasowych, nadmiernie obciążających różne elementy układu ruchu,
  • długotrwały ucisk na tkanki i struktury narządu ruchu,
  • praca w niekorzystnych, zwłaszcza zmiennych warunkach mikroklimatycznych,
  • wibracje ogólne,
  • przewlekły stres zwiększający napięcie mięśni. 

Najważniejsze czynniki zawodowe zwiększające częstość występowania dolegliwości ze strony układu ruchu:

  • nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym,
  • obciążenie statyczne układu ruchu,
  • wykonywanie ruchów monotypowych.

Mogą one prowadzić do przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i rozwoju chorób zawodowych i parazawodowych układu ruchu oraz chorób obwodowego układu nerwowego spowodowanych sposobem wykonywania pracy.

http://www.programyzdrowotne.pl/proramyprofilaktyczne/ukladnerwowy/Default.aspx

 

Kompleksowy program profilaktyczny w zakresie zapobiegania chorobom skóry pochodzenia zawodowego

Głównym celem projektu było wzmocnienie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia pracujących oraz opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego ukierunkowanego na redukcję wystąpienia chorób zawodowych skóry. Program adresowany był przede wszystkim do grup zawodowych o największym ryzyku powstania zawodowych dermatoz.

http://www.programyzdrowotne.pl/proramyprofilaktyczne/skora/Default.aspx

 

Program profilaktyczny ds. zagrożeń psychospołecznych

Celem programu było opracowanie know-how dla realizacji działań profilaktycznych polegających na ograniczaniu narażenia pracowników na psychospołeczne czynniki występujące w środowisku pracy oraz na ograniczaniu negatywnych skutków oddziaływania tych czynników na zdrowie i unkcjonowanie zatrudnionych.

http://www.programyzdrowotne.pl/proramyprofilaktyczne/zagrozenia/Default.aspx