SharePoint

Przewlekła obturacyjna choroba płuc

Data ostatniej modyfikacji: 2015-12-16 14:36 autor ostatniej modyfikacji: Bartłomiej Benc

Przewlekła obturacyjna choroba płuc może być wywołana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy.

W obowiązującym Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych przewlekła obturacyjna choroba płuc została ujęta w punkcie 5 wykazu chorób zawodowych, pod nazwą: przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, które spowodowało trwałe upośledzenie sprawności wentylacyjnej płuc z obniżeniem natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) poniżej 60% wartości należnej, wywołane narażeniem na pyły lub gazy drażniące, jeżeli w ostatnich 10 latach pracy zawodowej, co najmniej w 30% przypadków stwierdzono na stanowisku pracy przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń. Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym określono na 1 rok.

Uważa się, że ekspozycja na pyły i substancje chemiczne stanowiące narażenie zawodowe może odpowiadać za 10% do 20% przypadków POChP.

Diagnostyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc opiera się o badanie podmiotowe i przedmiotowe. Podstawowym badaniem dodatkowym w rozpoznawaniu POChP jest badanie spirometryczne.

Etiologia POChP:

 • palenie tytoniu wskazywane jest jako najistotniejszy czynnik ryzyka rozwoju POChP,
 • zanieczyszczenia powietrza powstające w wyniku spalania biomasy lub węgla,
 • predyspozycje genetyczne,
 • nawracające zakażenia wirusowe i bakteryjne,
 • narażenie zawodowe na pyły i gazy drażniące:
  • pyły nieorganiczne (np. wolnej krzemionki, pył węglowy),
  • pyły organiczne (np. pył bawełny i pył zbożowy),
  • szkodliwe gazy i pary.